Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων…

Σεπτέμβριος 2021

Η επιχείρηση IQ TAXI INC που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19.

Το συνολικό ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που έλαβε η επιχείρηση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Elevate Greece ΕΣΠΑ Information about our Company
(